Forum I & II

Développé par la s.a Immobel et destiné à la Chambre des Représentants, le bâtiment “Forum” a pour objet la réhabilitation en deux phases de l’îlot compris entre les rues de Louvain, de la Presse, Croix de Fer et du Parlement, au cœur de Bruxelles, à proximité du Parc de Bruxelles, en ensemble de bureaux, d’équipements d’intérêt collectif et de logements.

Developed by Immobel and intended to be used by the Chamber of Representatives, the aim of the building “Forum”,  is a two-phase renovation of the housing block situated between  Rue de Louvain, Rue de la Presse, Rue de la Croix de Fer and the parliament in the centre of Brussels, close to the Brussels Park. The project will see the renovation of the existing structure into an office building, equipment for collective interest and residential spaces.

Ontwikkeld door de nv Immobel en bestemd voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, heeft het “Forum” gebouw tot doel het gebouwenblok, gelegen tussen de Leuvense Weg, de Persstraat, de Ijzerenkruisstraat en het Parlement in het centrum van Brussel in de nabijheid van het Warandepark, her in te richten en dit in twee fasen, tot een geheel van kantoorgebouwen, appartementen en uitrustingen van collectief belang.

Après une analyse de l’existant, la conclusion fut simple : une démolition- reconstruction totale s’imposait face aux handicaps techniques et structurels que présentaient les bâtiments existants. Une partie du site ne pouvait être immédiatement libérée en raison de la présence de locataires, ce qui complexifiait encore un peu plus la situation, puisque cela imposait d’organiser le projet en deux phases qui devaient pouvoir être connectées par la suite. En phase I, nous avons construit une surface de 16.000 m² de bureaux et d’équipements collectifs neufs puis en phase II, 18.000 m² de bureaux et de salles de conférences, un immeuble de 30 appartements, deux duplex avec terrasses ainsi qu’un rez commercial d’une surface totale de 3.200 m². Chaque zone constitue une unité conçue pour pouvoir fonctionner indépendamment de l’autre et dispose de ses propres installations techniques.

After an analysis of the existing building, the conclusion was simple : a complete demolition-reconstruction was imperative against the technical and structural handicaps showed by the existing buildings. A part of the site could not immediately be released because of the presence of renters, which made the situation a bit more complicated, since this made it imperative to organize the project in two phases that could be connected afterwards. During phase I, we constructed offices and new common facilities and then, during phase II, new offices and conference rooms with a surface area of 18,000 m², a building with 30 apartments and 2 duplex apartments with balconies as well as a first floor with shops covering a total surface area of 3,200 m². Each phase constitutes a unit designed to function independently of the other units and disposes of its own technical installations. Whereas the façades of the contemporary building in the Rue de Louvain mainly consist of natural stone, the other façades on the street side are constructed in architectural concrete. Although the interior façades are mainly made from facing bricks, the connecting wings display a high level of transparency.

Na een analyse van de bestaande toestand, was het besluit eenvoudig : een totale afbraak-wederopbouw drong zich op in het licht van de technische en structurele tekortkomingen van de bestaande gebouwen. Een deel van de site kon niet onmiddellijk vrijgegeven worden wegens de aanwezigheid van huurders, wat de situatie nog moeilijker maakte gezien het project aldus moest opgedeeld worden in twee fasen welke daarna verenigd konden worden. Fase I omvat de nieuwbouw van kantoren en collectieve uitrustingen met een oppervlakte van 16.000 m². Fase II omvat vervolgens de nieuwbouw van 18.000 m² kantoren en vergaderzalen, een appartementsgebouw met 30 appartementen en 2 duplexappartementen met terrassen alsook een handelsruimte op het gelijkvloers met een totale oppervlakte van 3.200 m². Elke zone vormt een eenheid die volledig onafhankelijk van de andere zones kan functioneren en beschikt over eigen technische installaties. Het gebouw opgetrokken in hedendaagse stijl bestaat voornamelijk uit natuursteen in de gevels aan de kant van de Leuvense Weg en uit architectonisch beton voor de andere straatgevels. De binnengevels bestaan hoofdzakelijk uit parament in gevelstenen terwijl de verbindingsvleugels met grote doorzichtigheid zijn opgevat. Het geheel vormt een opmerkelijke architecturale eenheid, die indruk wekt door zijn grote omvang en zich toch op een respectvolle wijze inpast in het bestaande stadsweefsel. De twee verdiepingen hoge inkomzalen zijn indrukwekkend en trekken de aandacht door hun ruimtelijkheid en hun transparantie. Ze nodigen uit om het gebouw en de binnentuinen nader te ontdekken. Het gebouw is opgevat op basis van twee modules (1,35 m en 1,55 m), wat een optimale flexibiliteit en een doeltreffende indeling van de ruimtes toelaat. In de ontwerpfase werden verscheidene inplantingsscenario’s uitgetest. Daaruit blijkt dat de indeling van plateaus in individuele bureaus van minimum 13m² of in landschapskantoren perfect mogelijk is. De verdeling van de functies (kantoren, circulatieruimtes, sanitair, parking) werden op een oordelkundige manier bepaald om een maximale doeltreffendheid te bereiken, zonder een enkele toegeving te doen op het comfort.

Le bâtiment de facture contemporaine est principalement constitué de pierres naturelles en façades du côté de la rue de Louvain et de béton architectonique sur les autres façades à rue. Les façades intérieures sont principalement en briques de parement tandis que les ailes de liaison présentent une grande transparence. L’ensemble forme une entité architecturale remarquable, prestigieuse et de grande envergure tout en respectant une intégration adéquate dans le tissu urbain. Les halls d’entrée d’une hauteur de deux étages sont impressionnants et retiennent l’attention par leur espace et leur transparence. Ils invitent à découvrir plus amplement le bâtiment et les jardins intérieurs. Le bâtiment est conçu sur deux modules (1,35 m et 1,55 m), ce qui permet une flexibilité optimale et une division efficace des surfaces. Lors de la conception, divers exercices d’implantation ont été réalisés. Il en ressort que la division des plateaux en bureaux individuels de minimum 13 m² ou en bureaux paysagers est parfaitement possible. Les répartitions des fonctions (bureaux, halls, sanitaires, parking,…) ont été déterminées de façon judicieuse afin d’engendrer une efficacité maximale, sans faire la moindre concession en termes de confort.

Despite the fact that the complex forms a remarkable, prestigious and large-scale architectural entity, it is still adequately integrated in the urban tissue. The halls, which are two storeys high, are impressive and draw attention towards them because of their space and transparency. They invite you to further discover the building and its interior gardens. The building has been designed on two modules (1.35 m and 1.55 m), which guarantees a maximum flexibility and an efficient division of the surfaces. During the conception various construction tests were carried out. It appeared that the division of the plateaus into individual offices of at least 13 m² or in landscape offices was perfectly possible. The functions (offices, halls, toilets, car park, etc.) were separated in a very sensible way in order to generate a maximum efficiency without having to give up just the slightest amount of comfort.

De kantoren vormen leefruimtes waarbij de kwaliteit uiterst belangrijk is. Bij Forum vertaalt zich dat in overvloedig daglicht, een toegankelijke binnentuin, de nabijheid van een park, een zeer comfortable en  hygiënisch luchtbehandelingssysteem en de mogelijkheid om één raam op twee te openen. Bijzondere aandacht werd besteed aan de toegankelijkheid van het gebouw voor personen met beperkte mobiliteit. Een grote aandacht werd geschonken aan duurzame ontwikkeling en aan de energie prestaties van het gebouw : keuze voor duurzame materialen, perfect geïsoleerde buitenschil (K34), de meest doeltreffende luchtdichtheid, hergebruik van regenwater,spaarzame verlichting (via Led lampen en fluo compactlampen die in werking worden gesteld door een systeem van aanwezigheidsmelders). Dit vertaalt zich zowel in goede resultaten op het niveau van de Green Building Brussels (GBB) classificatie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) als op het vlak van de K en E waarden vastgelegd door het Brussels Gewest inzake de energieprestaties en het interne klimaat van de gebouwen (PEB). Het gebouw heeft de benaming « state of the art » verkregen op het niveau van de GBB, K35 en de mogelijkheid om tot E75 te gaan op het niveau van EPB voor fase I. Fase II heeft het BREEAM getuigschrift Very Good verworven met een bereikte waarde van E74.

Les bureaux sont des espaces de vie dont la qualité est primordiale. Dans Forum, ceci se traduit par une lumière du jour abondante, un jardin intérieur accessible, la proximité d’un parc, un système de conditionnement d’air très confortable et hygiénique et la possibilité d’ouvrir une fenêtre sur deux. Un soin particulier a été porté à l’accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. Une grande attention a été accordée au développement durable et à la performance énergétique du bâtiment : choix de matériaux durables, enveloppe parfaitement isolée (K34), étanchéité à l’air des plus performantes, réutilisation de l’eau de pluie, éclairage économique (via des lampes Led et des lampes fluocompactes actionnées par un dispositif de détection de présence). Ceci se traduit par d’excellents résultats tant au niveau de la classification Green Building Brussels (GBB) de l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) qu’au niveau des valeurs K et E de l’ordonnance de la Région Bruxelloise sur la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments (PEB).Le bâtiment a obtenu la qualification « state of the art » au niveau du GBB, K35 et la possibilité d’aller jusqu’à E75 au niveau du PEB pour la phase I et la phase II a reçu la certification BREEAM Very Good atteignant une valeur E74.

ADRESSE

ADDRESS

ADRES

COPYRIGHTS

Rue Croix de Fer - Rue de Louvain, 38 - Rue de la Presse, 45 - 1000 Bruxelles

Marc Detiffe

TYPE

Tous les Projets

All Projects

Alle Projecten

SUPERFICIE

AREA

OPPERVLAKTE

40.000 m²

STATUS

STATUT

STATUS

Réalisé

Built

Gerealiseerd

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

CLIENT

KLANT

Immobel

Forum I & II

TÉLÉCHARGER

Forum I & II

DOWNLOAD

Forum I & II

DOWNLOADEN