Forum I & II

Développé par la s.a Immobel et destiné à la Chambre des Représentants, le bâtiment “Forum” a pour objet la réhabilitation en deux phases de l’îlot compris entre les rues de Louvain, de la Presse, Croix de Fer et du Parlement, au cœur de Bruxelles, à proximité du Parc de Bruxelles, en ensemble de bureaux, d’équipements d’intérêt collectif et de logements.

Ontwikkeld door nv Immobel en bestemd voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, heeft het “Forum” gebouw tot doel de herinrichting, in twee fasen, van het eilandje tussen de Leuvenstraat, de Persstraat, de Ijzerenkruisstraat en het Parlement in het hartje van Brussel, niet ver van het Warandepark, met de bouw van een kantoorgebouw, uitrustingen van collectief belang en appartementen.

The aim of the building “Forum”, developed by Immobel s.a. and meant to be used by the Chamber of Representatives, is the two-phase renovation of the block of houses situated between the Rue de Louvain, Rue de la Presse, Rue de la Croix de Fer and the parliament in the centre of Brussels, close to the Brussels Park. into an office building, equipment of collective interest and residential.

Après une analyse de l’existant, la conclusion fut simple : une démolition- reconstruction totale s’imposait face aux handicaps techniques et structurels que présentaient les bâtiments existants. Une partie du site ne pouvait être immédiatement libérée en raison de la présence de locataires, ce qui complexifiait encore un peu plus la situation, puisque cela imposait d’organiser le projet en deux phases qui devaient pouvoir être connectées par la suite. En phase I, nous avons construit une surface de 16.000 m² de bureaux et d’équipements collectifs neufs puis en phase II, 18.000 m² de bureaux et de salles de conférences, un immeuble de 30 appartements, deux duplex avec terrasses ainsi qu’un rez commercial d’une surface totale de 3.200 m². Chaque zone constitue une unité conçue pour pouvoir fonctionner indépendamment de l’autre et dispose de ses propres installations techniques.

Na een analyse van het bestaande gebouw, was de conclusie eenvoudig : een totale afbraak-wederopbouw was noodzakelijk tegenover de technische en structurele handicaps van de bestaande gebouwen. Een deel van de site kon niet onmiddellijk vrijgelaten worden door de aanwezigheid van huurders, wat de situatie moeilijker maakte sinds het project in twee fasen moest dus georganiseerd zijn, die daarna verbonden konden worden. Fase I bevat de nieuwbouw van kantoren en collectieve uitrustingen over een oppervlakte van 16.000 m². Fase II bevat de nieuwbouw van 18.000 m² kantoren en conferentiezalen, een appartementsgebouw met 30 appartementen en 2 duplexen met terrassen alsook een gelijkvloers handelsruimte met een totale oppervlakte van 3.200 m². Elke fase omvat een éénheid die is gemaakt om volledig onafhankelijk te kunnen functioneren van de andere éénheden en diebeschikt over haar eigen technische installaties. Het gebouw in hedendaagse stijl bestaat voornamelijk uit natuursteen voor wat de gevels betreft aan de kant van de Leuvenstraat en uit architectonisch beton voor de andere gevels. De binnengevels bestaan hoofdzakelijk uit gevelstenen terwijl deverbindingsvleugels een grote transparantie vertonen.Het geheel vormt een bijzondere architecturale entiteit, indrukwekkend en van grote omvang die een gepaste integratiebinnen de stedelijke stijl respecteert. De twee verdiepingen hoge inkomhallen zijn indrukwekkend en trekken de aandacht door hun ruimte en hun transparantie. Ze nodigen uit om het gebouw en de binnentuinen ruimer te ontdekken. Het gebouw is opgericht op twee modules (1,35 m en 1,55 m), wat een optimale flexibiliteit toelaat en een doeltreffendeverdeling van de ruimtes. Tijdens de bouw werden verscheidene vestigingsoefeningen verwezenlijkt. Daaruit blijkt dat deverdeling van plateaus in individuele bureaus van minimum 13m² of in landschapachtige bureaus volkomen mogelijk is. De verdeling van de functies (bureaus, hallen, sanitair, parking) werden op een slimme manier bepaald om een maximale doeltreffendheid te verwekken, zonder geen enkele toegeving te doen in termen van comfort.

After an analysis of the existing building, the conclusion was simple : a complete demolition-reconstruction was imperative against the technical and structural handicaps showed by the existing buildings. A part of the site could not immediately be released because of the presence of renters, which made the situation a bit more complicated, since this made it imperative to organize the project in two phases that could be connected afterwards. During phase I, we constructed offices and new common facilities and then, during phase II, new offices and conference rooms with a surface area of 18,000 m², a building with 30 apartments and 2 duplex apartments with balconies as well as a first floor with shops covering a total surface area of 3,200 m². Each phase constitutes a unit designed to function independently of the other units and disposes of its own technical installations. Whereas the façades of the contemporary building in the Rue de Louvain mainly consist of natural stone, the other façades on the street side are constructed in architectural concrete. Although the interior façades are mainly made from facing bricks, the connecting wings display a high level of transparency. Despite the fact that the complex forms a remarkable, prestigious and large-scale architectural entity, it is still adequately integrated in the urban tissue. The halls, which are two storeys high, are impressive and draw attention towards them because of their space and transparency. They invite you to further discover the building and its interior gardens. The building has been designed on two modules (1.35 m and 1.55 m), which guarantees a maximum flexibility and an efficient division of the surfaces. During the conception various construction tests were carried out. It appeared that the division of the plateaus into individual offices of at least 13 m² or in landscape offices was perfectly possible. The functions (offices, halls, toilets, car park, etc.) were separated in a very sensible way in order to generate a maximum efficiency without having to give up just the slightest amount of comfort.

Le bâtiment de facture contemporaine est principalement constitué de pierres naturelles en façades du côté de la rue de Louvain et de béton architectonique sur les autres façades à rue. Les façades intérieures sont principalement en briques de parement tandis que les ailes de liaison présentent une grande transparence. L’ensemble forme une entité architecturale remarquable, prestigieuse et de grande envergure tout en respectant une intégration adéquate dans le tissu urbain. Les halls d’entrée d’une hauteur de deux étages sont impressionnants et retiennent l’attention par leur espace et leur transparence. Ils invitent à découvrir plus amplement le bâtiment et les jardins intérieurs. Le bâtiment est conçu sur deux modules (1,35 m et 1,55 m), ce qui permet une flexibilité optimale et une division efficace des surfaces. Lors de la conception, divers exercices d’implantation ont été réalisés. Il en ressort que la division des plateaux en bureaux individuels de minimum 13 m² ou en bureaux paysagers est parfaitement possible. Les répartitions des fonctions (bureaux, halls, sanitaires, parking,…) ont été déterminées de façon judicieuse afin d’engendrer une efficacité maximale, sans faire la moindre concession en termes de confort.

De bureaus zijn leefruimtes waarvan de kwaliteit uiterst belangrijk is. Bij Forum vertaalt zich dat in een overvloedig daglicht, een binnentuin die toegankelijk is, de nabijheid van de tuin, een zeer comfortabele en hygiënische aircosysteem en de mogelijkheid om één raam op twee te openen. Een bijzondere aandacht werd besteed aan de toegankelijkheid van het gebouw voor personen met beperkte mobiliteit. Een bijzondere aandacht werd geschonken aan duurzame ontwikkeling en aan de energie prestaties van het gebouw: keuze van het materiaal, buitenkant perfect geïsoleerd (K34), de meest doeltreffende luchtdichtheid, gebruik van regenwater,spaarzame verlichting (via Led lampen en fluo compactlampen die in werking worden gesteld door een systeem van aanwezigheidsmelders). Dit vertaalt zich zowel in goede resultaten op het niveau van de Green Building Brussels (GBB) classificatie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) als op het niveau van de K en E waarden zoals bepaald door het Brussels Gewest met betrekking tot de energie prestaties en het interne klimaat van de gebouwen (PEB). Het gebouw heeft de benaming « state of the art » verkregen op het niveau van de GBB, K35 en de mogelijkheid om tot E75 te gaan op het niveau van PEB voor fase I en fase II heeft het getuigschrift BREEAM Very Good ontvangen dat een E74 waardebereikt.

The offices are living environments in which the quality is of the utmost importance. In Forum, this concept is reflected in a wealth of daylight, an accessible interior garden, a park nearby, a very comfortable and hygienic air conditioning system and the possibility to open one out of two windows. Special attention was given to the accessibility of the building to people with reduced mobility. Special consideration was given to sustainable development and to the energy performance of the building: choice of durable materials, perfectly isolated building envelope (K34), a very high degree of air tightness, reuse of rainwater, energy-efficient lighting (via LED lamps and compact fluorescent lamps that are activated by means of presence detection).This leads to excellent results, both with regard to the classification Green Building Brussels (GBB) of the Brussels Institute for Management of the Environment (IBGE-BIM) as well as to the thermal conductivity and E value of the ordinance of the Brussels Capital Region concerning the energy performance and the indoor climate of buildings (Energy Performance of Buildings). The building received the qualification “state of the art” with regard to the GBB, K 35 and the possibility of E75 concerning the EPB for phase I. Phase II got the BREEAM certification Very Good and attained a value of E74.

Les bureaux sont des espaces de vie dont la qualité est primordiale. Dans Forum, ceci se traduit par une lumière du jour abondante, un jardin intérieur accessible, la proximité d’un parc, un système de conditionnement d’air très confortable et hygiénique et la possibilité d’ouvrir une fenêtre sur deux. Un soin particulier a été porté à l’accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite. Une grande attention a été accordée au développement durable et à la performance énergétique du bâtiment : choix de matériaux durables, enveloppe parfaitement isolée (K34), étanchéité à l’air des plus performantes, réutilisation de l’eau de pluie, éclairage économique (via des lampes Led et des lampes fluocompactes actionnées par un dispositif de détection de présence). Ceci se traduit par d’excellents résultats tant au niveau de la classification Green Building Brussels (GBB) de l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) qu’au niveau des valeurs K et E de l’ordonnance de la Région Bruxelloise sur la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments (PEB).Le bâtiment a obtenu la qualification « state of the art » au niveau du GBB, K35 et la possibilité d’aller jusqu’à E75 au niveau du PEB pour la phase I et la phase II a reçu la certification BREEAM Very Good atteignant une valeur E74.