Archipel Waterloo 1453

Sur base d’un permis d’urbanisme initial obtenu par le bureau Baudouin Courtens Architects, le projet s’inscrit dans un tissu urbain caractéristique de la périphérie sud de la région bruxelloise (Quartier Fort-Jaco). Jouxtant la chaussée de Waterloo, bordée d’immeubles hétéroclites présentant des rez-de-chaussée commerciaux, se sont développés, depuis les années 60, de vastes quartiers résidentiels où se côtoient des villas aux styles très « variés ».

Based on a urbanplanning permit obtained by Baudouin Courtens Architects, the project is part of a characteristic urban fabric of the southern periphery of the Brussels region (Fort-Jaco area). Adjacent to the Chaussée de Waterloo, which is lined with heterogeneous buildings with commercial ground floors, vast residential areas have developed since the 1960s, where villas in a wide variety of styles stand side by side.

Op basis van een stedenbouwkundige vergunning verkregen door Baudouin Courtens Architects, maakt het project deel uit van een stedelijk weefsel dat kenmerkend is voor de zuidelijke rand van het Brusselse Gewest (Fort-Jaco streek). Grenzend aan de Waterloosesteenweg, met heterogene gebouwen met commerciële benedenverdiepingen, hebben zich sinds de jaren 1960 uitgestrekte woonwijken ontwikkeld, waar villa's in de meest uiteenlopende stijlen naast elkaar staan.

Le projet se situe sur une parcelle à l’exacte articulation de ces deux typologies.

Le long de la chaussée de Waterloo, un premier immeuble restaure l’équilibre urbain perturbé à la suite de constructions non alignées au front bâti pré-existant. Un immeuble bas prolonge ce premier édifice en reprenant les gabarits des parcelles commerciales profondes environnantes. Un troisième bâtiment, rue des églantiers, amorce clairement la transition vers les quartiers résidentiels.

The project is located on a plot at the exact intersection of these two typologies.

Along the Chaussée de Waterloo, a first building restores the urban balance that was disturbed by constructions that were not aligned with the pre-existing building front. A low-rise building extends this first building by taking up the shapes of the surrounding deep commercial plots. A third building, on rue des églantiers, clearly initiates the transition to the residential areas.

Het project is gevestigd op een perceel dat precies op het raakpunt ligt van deze twee typologieën.

Langs de Waterloosesteenweg herstelt een eerste gebouw het stedelijk evenwicht dat was verstoord door bouwwerken die niet op één lijn stonden met de reeds bestaande voorgevel. Een laag gebouw breidt dit eerste gebouw uit door de sjablonen van de omringende diepe commerciële percelen in beslag te nemen. Een derde gebouw, aan de Wilderoselaarslaan, geeft duidelijk de aanzet tot de overgang naar de woonwijken.

L’architecture ici est contemporaine avec des lignes sobres. Les trois bâtiments, habillés de briques grises argentées, présentent  des typologies différentes. Chaussée de Waterloo, on retrouve 9 appartements de taille standard et un penthouse de standing. Le rez-de-chaussée est occupé par une surface commerciale. Le bâtiment en intérieur d’îlot accueille trois grands appartements de standing qui disposent d’un jardin ou de grandes terrasses. Le troisième bâtiment est, quant à lui, composé de deux grands duplex de standing.

The architecture here is contemporary with sober lines. The building on Chaussée de Waterloo is clad in light-coloured perforated metal sheeting and sliding bayshutters. The other two buildings are more classical and are clad in silver-grey brick. The three buildings have different typologies. On Chaussée de Waterloo, there are 9 standard-sized flats and a luxury penthouse. The ground floor is occupied by a commercial area. The building in the inner part of the block contains three large luxury flats with a garden or large terraces. The third building consists of two large luxury duplex apartments.

De architectuur hier is hedendaags met sobere lijnen. Het gebouw aan de Waterloosesteenweg is bekleed met lichtkleurige geperforeerde metalen panelen en schuifluiken. De andere twee gebouwen, meer klassiek, zijn bekleed met zilvergrijze bakstenen. De drie gebouwen hebben verschillende typologieën. Op de Waterloosesteenweg zijn er 9 appartementen van standaard grootte en een luxe penthouse. Op de benedenverdieping bevindt zich een commerciële ruimte. In het bouwblok  bevinden zich drie grote luxe appartementen met een tuin of grote terrassen. Het derde gebouw bestaat uit twee grote luxe duplexen.

ADRESSE

ADDRESS

ADRES

COPYRIGHTS

Chaussée de Waterloo 1453-1455 1180 Bruxelles

ARCHi2OOO

TYPE

Bruxelles

Brussels

Brussel

SUPERFICIE

AREA

OPPERVLAKTE

2595 m²

STATUS

STATUT

STATUS

En Cours

In Progress

Lopende

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

CLIENT

KLANT

AREA Real Estate

Archipel Waterloo 1453

TÉLÉCHARGER

Archipel Waterloo 1453

DOWNLOAD

Archipel Waterloo 1453

DOWNLOADEN